Škola Pracovní plán školy

Pracovní plán školy na školní rok 2021 - 2022

I. Hlavní úkoly školního roku 2021/2022

A. Výchovně vzdělávací oblast

Hlavním cílem zaměstnanců školy je budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. U žáků se zaměřit zejména na oblasti rozvíjení osobnosti žáka, vedení žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učení ho k zodpovědnosti za vlastní jednání, vlastní zdraví.

Ve výchovně vzdělávací oblasti:

 • zabezpečit výuku dle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“,
 • průběžně analyzovat školní vzdělávací program, připravovat podklady pro aktualizaci školního vzdělávacího programu
 • do všech ročníků zařazovat dané klíčové kompetence a průřezová témata,
 • postupně zkoušet zavádět digitální kompetence do jednotlivých vzdělávacích předmětů
 • podchytit veškeré obsahové změny ve vzdělávání, vytvořit interní evidenci všech změn,
 • zkontrolovat a upravit tematické plány pro jednotlivé ročníky a předměty v souladu se školním vzdělávacím programem, s RVP MŠMT a v souvislosti s dopady pandemie COVID -19,
 • pomoci žákům se zvládnutím učiva z doby distanční výuky (konzultace, doučování, …)
 • individualizovat a diferenciovat výuku
 • zabezpečit spolupráci pedagogů v rámci metodického sdružení, předmětových komisí, pedagogického sboru
 • rozšiřovat spolupráci pedagogů I. a II. stupně,
 • věnovat se nadaným a mimořádně nadaným žákům v rámci vzdělávacího procesu, dále v rámci přípravy na všechny soutěže v průběhu školního roku,
 • zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování,
 • věnovat pozornost žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními a žákům nadaným, zajistit přípravu plánů podpůrných opatření a individuálních vzdělávacích plánů, systematicky pracovat s těmito žáky, zabezpečit všechny aspekty tzv. společného vzdělávání dle vyhlášky MŠMT,
 • zavádět do výuky efektivnější metody a formy práce,
 • zaměřit se na rozvoj manuální zručnosti, podnikavosti, techniky, polytechniky a projektové vyučování,
 • zprostředkovat dětem prožitek, vlastní poznání, základní životní zkušenosti,
 • vést žáky k účinné a otevřené komunikaci,
 • podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci dětí různých věkových skupin,
 • podporovat rozvoj jazykové gramotnosti (umožnit žákům 9. ročníku přípravu ke zkouškám v rámci Cambridge Park), informační a počítačové gramotnosti,
 • podporovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,
 • zaměřit se na výuku českého jazyka a matematiky, věnovat pozornost povinným přijímacím zkouškám,
 • rozvíjet dovednosti čtenářské a sociální gramotnosti, podnikavosti,
 • vzdělávat žáky v globálních a rozvojových tématech (např. výživa, ochrana přírody, hospodaření s vodou, prevence katastrof, aj.),
 • podporovat tělesnou výchovu, rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových dovedností dětí,
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,
 • zařazovat témata v oblasti bezpečnosti (dopravní výchova, obrana státu, ochrana člověka za mimořádných událostí, bezpečnost a ochrana zdraví, ...),
 • pomoci žákům 1. tříd při zahájení školní docházky a žákům 6. tříd při přechodu na 2. stupeň ZŠ,
 • zajistit informovanost žáků 8. a 9. ročníku v oblasti volby povolání,
 • rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako občan demokratického státu,
 • pracovat s třídními kolektivy, rozvíjet pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za život ve třídě,
 • ochránit žáky před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • usilovat u žáků o rozvíjení úcty, ohleduplnosti k dospělým i spolužákům, vytvářet správný vztah k osobnímu i cizímu majetku,
 • systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce, speciální pedagogové a školní metodik prevence,
 • vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci se zákonnými zástupci, maximálně využít potenciálu rodičů pro chod školy,
 • užívat při jednání se žáky i zákonnými zástupci vždy pedagogického taktu, neironizovat žáka,
 • účinnou prevencí, spoluprací s rodiči, včasnou reakcí předcházet vzniku vysoké omluvené a jakékoliv neomluvené absence,
 • zařazovat do činnosti školní družiny zájmové aktivity, kroužky, umožnit dětem zapojení dle jejich zájmů,
 • vytvářet přátelskou pracovní atmosféru ve všech oblastech práce školy.

Termín:               průběžně                  
Zodpovídá:         řš, zřš, VP, pedag. pracovníci

B. Kontrolní činnosti

Sledované oblasti ve výchovně - vzdělávacím procesu:

 • vstup žáků 1. ročníku do školy,
 • výuka v 6. třídách (adaptace žáků na nové prostředí, vyučující)
 • příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ – povinná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, popř. dalších vyučovacích předmětů,
 • stav výuky v jednotlivých předmětech, připravenost vyučujících na vyučovací hodiny,
 • využití IT techniky ve výuce i v době mimo vyučování, dodržování vnitřních pravidel provozu počítačové sítě,
 • aplikace digitální kompetence do vyučovacího předmětu
 • implementace změn RVP do ŠVP
 • vedení vyučovacích hodin, motivace žáků, užití učebních pomůcek, moderních metod, aktivizace žáků,
 • stav tematických plánů, soulad s RVP a výuka dle tematických plánů,
 • plnění plánů podpůrných opatření a individuálních výchovných plánů, individuální přístup k žákům nadaným, talentovaným,
 • vzájemná spolupráce pedagogů,
 • spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, speciálními pedagogy, metodikem prevence
 • rozvoj manuální zručnosti, technického myšlení, polytechnického vzdělávání a podnikavosti žáků,
 • využívání mezipředmětových vztahů ve výuce,
 • výuka cizích jazyků,
 • klasifikace žáků – frekvence známek, využívání pochval,
 • vedení elektronické třídní knihy a klasifikace v elektronické žákovské knížce, elektronické pokladny
 • vedení zápisů, opravy sešitů,
 • v práci ŠD – výchovná činnost, naplněnost oddělení, zájmová činnost, vedení žáků k plnění pravidel slušného chování,
 • efektivní využití pracovní doby.

Vedení pedagogické dokumentace:

 • katalogové listy v elektronické podobě, včasné aktualizování dat,
 • matrika jednotlivých tříd a školy,
 • dodržování platných pravidel dle GDPR,
 • elektronické třídní knihy,
 • třídní výkazy v papírové podobě,
 • papírové / elektronické žákovské knížky, omluvné listy,
 • zprávy předmětových komisí a metodického sdružení,
 • vyhodnocení čtvrtletních písemných prací.

Termín:               průběžně                 
Zodpovídá:         řš, zřš, VP, pedag. pracovníci

C. Zabezpečení dalších úkolů

 • udržování čistoty a pořádku ve všech budovách a jejich okolí,
 • třídění komunálního odpadu,
 • šetření energiemi,
 • pokračování v programu Zdravá školní jídelna, zabezpečování kvalitní stravy, hospodárnost provozu školní jídelny, pěkné prostředí ve školní jídelně.

Termín:               průběžně
Zodpovídá:         zaměstnanci školy

D. Materiálně technická a ekonomická oblast

 • dbát na technický a estetický vzhled budov školy, jejich vnitřních prostor a okolí školy,
 • průběžně udržovat a obnovovat vybavení jednotlivých učeben, kabinetů a dalších prostor školy,
 • průběžně obnovovat učební pomůcky v jednotlivých sbírkách,
 • účelně čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů a dalších dotačních programů,
 • pokročit v řešení opravy budovy v parku.

Termín:               průběžně                
Zodpovídá:         řš, zřs, vedoucí PK a MS, správce budov

 

II. Organizace školního roku 2021/2022

a) Období školního vyučování

1. pololetí - začátek středa 1. září 2021
  - konec pondělí 31. ledna 2022
2. pololetí - začátek úterý 1. února 2022
  - konec čtvrtek 30. června 2022

b) Prázdniny 

- podzimní - středa 27. října a pátek 29. října 2021
- vánoční - čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022
   vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
- pololetní  - pátek 4. února 2022
- jarní - od pondělí 7. března do neděle 13. března 2022
- velikonoční  - čtvrtek 14. dubna 2022
- hlavní  - od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022

c) Časový plán akcí školy

 • rozšířené vedení školy (ředitel a zástupci, vedoucí ŠD, ŠJ, správce budov, VP, předseda ZO ČMOS) se schází v úterý v 8.55 hodin
 • porady všech pedagogických pracovníků se uskutečňují podle potřeby
 • schůzovní den školy – čtvrtek od 14.15 hodin
 • předmětové komise a metodické sdružení se budou scházet každé čtvrtletí a dle potřeby
 • školní poradenské pracoviště – 1x za měsíc, popř. dle potřeby
 • termíny pedagogických rad:             
            I. čtvrtletí    11. listopadu 2021
  II. čtvrtletí 20. ledna 2022
  III. čtvrtletí 13. dubna 2022
  IV. čtvrtletí 23. června 2022  
 • schůzky Sdružení rodičů:
           třídní schůzky      9. září 2021 (1., 6. ročník)
    18. listopadu 2021
    21. dubna 2022
  pohovory  6. ledna 2022,
spojené s besedou o volbě povolání Pro rodiče vycházejících žáků
 • školní vlastivědné zájezdy – v době od 23. května – 10. června 2022

 

III. Organizační část

a) Řízení školy        

   Ředitel školy Jiří Šmahaj
   Zástupce ředitele    František Havlík
  Ivana Šťastná
   Ekonomka školy  Lenka Vídeňská
   Administrativní pracovnice   Kristina Zemancová
   Výchovný poradce  Martina Poláčková Kostelecká
   Poradce v oblasti prevence zneužívání návykových látek  Kamila Sobotková
   Metodik pro informační a komunikační technologie  Radek Tomaštík
   Koordinátor environmentální výchovy Jaroslav Polák
   Inventarizační komise František Havlík
  Eva Vizingrová
  Kristina Zemancová
   Poradce pro didaktickou techniku Pavel Veselka
   Koordinátor ŠVP Ivana Šťastná

b) Pedagogové školy

       1. stupeň  - 10 tříd  - 11 pedagogických pracovníků
       2. stupeň - 12 tříd    - 30 pedagogických pracovníků

 

c) Asistenti pedagoga, speciální pedagogové

Asistenti pedagoga:                                   8

Speciální pedagogové                               2

d) Školní družina

       6 oddělení  
       Vedoucí vychovatelka: Jitka Přibilová
       Vychovatelky: Leona Gorčíková
  Martina Kejzlarová
  Lenka Kostrhounová
  Ladislava Michálková
  Hana Svobodová

 e) Provozní zaměstnanci

     Administrativní pracovnice: Kristina Zemancová
     Správce budov: Vladislav Ondrovčák
     Pracovnice provozu Lenka Galetová
  Renata Hanáková
  Jitka Kreuzwieserová
  Jana Ondráková
  Jana Rychlíková
     Vrátná: Dana Homolková
     Správce hřiště: Dana Homolková

f) Školní jídelna

     Vedoucí ŠJ:  Jana Stanislavová
     Kuchařky:     Jana Svobodová
  Milada Ďurišková
     Pomocné kuchařky Marcela Imrichová
  Lenka Macáková
  Jana Němcová
  Miroslava Doležalová

 

IV. Výchovně vzdělávací činnost

Řízení jednotlivých úseků dle předmětů:

Jiří Šmahaj, ředitel školy: český jazyk, cizí jazyky, matematika, informatika, přírodopis, chemie, školní družina
Ivana Šťastná, zástupce ředitele školy:  fyzika, 1. – 5. ročník, školní družina
František Havlík, zástupce ředitele školy: zeměpis, dějepis, tělesná výchova, výtvarná výchova, výchova ke zdraví, hudební výchova

 

Třídnictví   

I. stupeň      
Třída Třídní učitel Počet žáků celkem Počet chlapců Počet dívek
I. A Kristýna Vránková  27 15 12
I. B Dana Habrová 27 13 14
II. A Jaroslava Ondrová   30 17 13
II. B Lenka Rosenheimová  30 11 19
III. A Iveta Habrdlová  25 13 12
III. B Pavel Veselka  26  15 11
IV. A Bohumíra Svobodová 24 12 12
IV. B Jana Vojáčková   26 15 11
V. A Sandra Štěpničková   30 16 14
V. B Iva Veselková    30 16 14
I. stupeň celkem 275 143 132
II. stupeň      
VI. A Libuše Košárková 30 20 10
VI.  B Ivana Palatková 30 20 10
VI. C Tereza Jaskulová 30 15 15
VII. A Alice Dundová 30 13 17
VII. B Vladimíra Molíková 30 12 18
VII. C Simona Pouzarová 30 17 13
VIII. A Martina Poláčková Kostelecká 30 16 14
VIII. B Jarmila Halouzková 30 17 13
 VIII. C Kateřina Donéová 30 15 15
IX. A Věra Marečková 27 18 9
 IX. B Dagnar Štrausová 27 14 13
IX. C Marta Novotná 30 13 17
II. stupeň 354 190 164
Celkem 1. - 9. ročník 629 333 296

 

Netřídní učitelé: 
Jitka Jašková, Eva Kantorová, Zuzana Kliková, Hana Kopečná, Libuše Košárková, Eva Kubíková, Zdeněk Mikulič, Norbert Navrátil, Milan Novotný, Jaroslav Polák, Kateřina Procházková, Kamila Sobotková, Hana Šotkovská, Jarmila Těknědžjanová, Radek Tomaštík, Eva Vizingrová, Maryla Vlková

Speciální pedagogové: 
Věra Marečková, Kateřina Procházková

Asistenti pedagoga: 
Kamila Frecerová, Jitka Havlíková, Martina Havlíková, Marie Kocmánková, Veronika Langerová, Vendulka Málková, Jana Vaculíková, Adéla Bulínová (od 1. 9. 2021)

Přidělení předmětů
I. stupeň

Kristýna Vránková  Čj 1.A/11, M 1.A/5, Prv 1.A/2, Tv 1.A/2 20hodin
Dana Habrová  Čj 1.B/11, M 1.B/5, Prv 1.B/2, Tv 1.B/2 20 hodin
Jaroslava Ondrová  Čj 2.A/10, M 2.A/6, Prv 2.A/3, Hv 2.A/1, Tv 2.A/2 22 hodin
Lenka Rosenheimová Čj 2.B/10, M 2.B/6, Prv 2.B/3, Hv 2.B/1, Tv 2.B/2 22 hodin
Iveta Habrdlová Čj 3.A/9, M 3.A/6, Prv 3.A/3, Pč 3.AB/2, Tv 3.A/2 22 hodin
Pavel Veselka Čj 3.B/9, M 3.B/6, Prv 3.B/3, Hv 3.AB/2, Tv 3.B/2 22 hodin
Bohumíra Svobodová Čj 4.A/7, 4.B/1, M 4.A/5, Př 4.A/2, Vl 4.A/2, Vv 4.A/1, Hv 4.A/1, Tv 4.A/2, Pč 4.A/1 22 hodin
Jana Vojáčková Čj 4.B/7, 4.A/1, M 4.B/5, Př 4.B/2, Vl 4.B/2, Vv 4.B/1, Hv 4.B/1, Tv 4.B/2, Pč 4.B/1 22 hodin
Sandra Štěpničková Čj 5.A/7, M 5.A/5, Př 5.A/2, Vv 5. A/2, Vl 5.A/2, Tv 5.A/2, Pč 5.A/1, Hv 5. A/1 22 hodin
Iva Veselková Čj 5.B/7, M 5.B/5, Př 5.B/2, Vv 5. B/2, Vl 5.B/2, Tv 5.B/2, Pč 5.B/1, Hv 5. B/1 22 hodin
Kateřina Donéová Aj 3.AB/6 6 hodin
Alice Dundová Aj 3.B/3  3 hodiny
František Havlík Tv 3.AB/2; 4.AB/2 4 hodiny
Tereza Jaskulová Aj 4. A,B/6  6 hodin
Jitka Jašková Vv 3.B/4 4 hodiny
Zuzana Kliková In 4. AB/2, 5. AB/2  4 hodiny
Libuše Košárková Aj 4. A/3 3 hodiny
Eva Kubíková Aj 2. AB/4  4 hodiny
Vladimíra Molíková Aj 5. A, B/6 6 hodin
Marta Novotná In 4. AB/2, 5. AB/2 4 hodiny
Milan Novotný Tv 5. AB/2  2 hodiny
Martina Poláčková Aj 5. A, B/6 6 hodin
Jaroslav Polák Tv 1. AB/2  2 hodiny
Kateřina Procházková Vv 3. B/4   4 hodiny
Dagmar Štrausová Tv 2. AB/2 2 hodiny
Hana Šotkovská Aj 3. A/3; 4. B/3 6 hodin
Maryla Vlková Hv 1. A,B/4, Vv 1. AB/4, 2.AB/4, Pč 1. A,B/4, 2. AB/4 20 hodin

II. stupeň

Jiří Šmahaj M 6.C/4; Pč 6.A/1; Pč 6. B/1 6 hodin
František Havlík Tv 6.A7.B/2; 8.B9.A/2; 9. BC/2, Vo 6.A/1 6.B/1, Pč 7. C/1 8 hodin
Ivana Šťastná Ch 8. ABC/6, 9. ABC/6 12 hodin
Kateřina Donéová Aj 8. C/6, 9.A/3; 9.B/3, D 6.C/2 8.A/1; 8.C/1 16 hodin
Alice Dundová Nj 7.A/2; 7.B/2; 8.A/2; 8.B/2; 9.B/2; 9.C/6, Aj 7. A/3 19 hodin
Zuzana Kliková In 6. ABC/3, 7. C/1, 8. C/1, Inv 7. AB/2, 8.A/1 18 hodin
Jarmila Halouzková Čj 8. ABC/15, 9.A/5, D 8.B/1, Vp – Čj 8.AB/1 22 hodin
Tereza Jaskulová Nj 8.AB/4; 9.AB/4, Aj 6.C/6; 7.B/3, Aj 6.C/6; 7.B/3 17 hodin
Jitka Jašková Pč 6. AB/2, Vv 6.AB/4; 7. AB/4, 8. B/1, 9. B/1, D 6.AB/4; 9. C/2   18 hodin
Eva Kantorová Čj 9. BC/9, Vp – Čj 9. AB/1 12 hodin
Hana Kopečná Hv 6. BC/2, 7. ABC/3, 8. ABC/3, 9.ABC/3,
Čj 7. AB/10, Čj 7.AB/1
22 hodin
Libuše Košárková Aj 6. AB/6, 7.A/3; 8. AB/6, 
Z 6. A/2; 7.A/2
19 hodin
Věra Marečková Př 7. AC/4, 9. A/2, Vp – Př 7.AB/1
Vv 7. C/2, 8. A/1, 9. A/1
11 hdoin
Zdeněk Mikulič M 7. AB/10, 8. C/5; Vp - M 7.B/1
Vo 7. ABC/3, 8. BC/2
21 hodin
Vladimíra Molíková Z 7. B/2, 8. ABC/6, Př 6. ABC/6; 7. B/2 16 hodin
Norbert Navrátil F 6.AB/4; 8. ABC/6, 9. ABC/3, Pč 7. C/1; 8. ABC/3,
In 9. C/1, Inv 7.AB/2; 8. B/1; 9. AB/2
23 hodin
Marta Novotná M 9. ABC/15, Vp – M 9. AB/1, In 6. AB/2 18 hodin
Milan Novotný Tv 6. BC/4, 6. A7. B/2; 7.AC/4; 8B9.A/2; 8.AC/4; 9.BC/4 20 hodin
Ivana Palatková M 6. AB/10 7. C/4, Z 6. BC/4; 7. C/2; 9. ABC/3 23 hodin
Martina Poláčková M 8. A/5, Vp – M 8. A/1, Vo 6. C/1 8. A/1
Pč 8. AC/2, 9. AC/2
12 hodin
Jaroslav Polák Př 9. C/2, Pč 7 AB/2
Tv 6. BC/4, 6. A7. B/2, 7. AC/4, 8. AC/4; 8. B9.A/
20 hodin
Simona Pouzarová Nj 6. C/6, 7. AB/4; 7. C/6, 8. C/6, 9. A/2 24 hodin
Kateřina Procházková D 7. ABC/6, 9. AB/4,
Vv 8. C/1, 9. C/1
12 hodin
Kamila Sobotková Př 8. ABC/6, 9. B/2, Vp – Př 8. AB/1, 9. AB/1,
Vz 6. ABC/3, 8. ABC/3, 9. ABC/3, Pč 7. ABC/3
22 hodin
Hana Šotkovská Aj 6. A/3, 7. B/3, 8. AB/6, 9. C/6 18 hodin
Dagmar Štrausová Tv 6. A7.B/2; 9. BC/2, Vo 9. B/1,
Aj 6. B/3; 7. C/6; 9. AB/6
20 hodin
Radek Tomaštík M 8. B/5, Vp – M 7. A/1, 8B/1, Pč 6.AB/2
In 6. C/1, 7. C/1, 8. C/1, 9. C/1, Inv 8. AB/2, 9. AB/2 
17 hodin
Eva Vizingrová Čj 6. AB/10, 6. C/4; 7. C/4, Vv 6. C/2 20 hodin
Maryla Vlková Hv 6. A/1, Pč 8. B/1, 9. B/1 3 hodiny

 

Organizace vyučování                      

Vyučování probíhá v pondělí až pátek podle stanoveného rozvrhu hodin. Rozvrh hodin sestavili řš. Šmahaj a zřš. Havlík. Středa je stanovena jako oddechový den. Odpolední vyučování probíhá na 2. stupni ve dnech pondělí, úterý a středa, odpoledne dále probíhají nepovinné předměty a zájmové útvary.

Školní družina

Provoz školní družiny – pondělí – pátek 6.00 – 8.00 hod., 11.40 – 17.00 hod.

  1. oddělení Martina Kejzlarová    max. 30 dět
  2. oddělení Lenka Kostrhounová max. 30 dět
  3. oddělení Jitka Přibilová  max. 30 dět
  4. oddělení Leona Gorčíková max. 30 dět
  5. oddělení Hana Svobodová   max. 30 dět
  6. oddělení Ladislava Michálková  max. 30 dět

Skutečnost bude doplněna dle podaných žádostí zákonných zástupců.

Předmětové komise

Metodické sdružení a předmětové komise ve školním roce 2021/2022

 • metodické sdružení a předmětové komise jsou garantem dobrých výsledků práce školy
 • přebírají spoluzodpovědnost za práci a výsledky v jednotlivých ročnících a předmětech

Hlavní úkoly metodického sdružení a předmětové komise:

 • zapracování obsahových změn ve vzdělávání v jednotlivých ročnících a předmětech
 • vzájemné konzultace pedagogů při řešení situace s upevněním, popř. doplněním učiva z doby distanční výuky,
 • pomoc žákům při upevňování, doplňování učiva za školní rok 2020/2021 (diferencovaná a individualizovaná výuka, konzultace, doučování, …),
 • příprava podkladů na změnu ŠVP (malá revize RVP – informatika, digitální kompetence)
 • zkušební aplikace nových postupů týkajících se digitálních kompetencí do jednotlivých vyučovacích předmětů
 • zaměření se na realizaci ŠABLON III
 • důkladné seznámení s elektronickou pokladnou
 • průběžné zaznamenávání klasifikace do elektronické ŽK a zápisů do TK,
 • používání sjednocené klasifikace,
 • seznámení se žáky se SPU, vzájemné konzultace a výměny zkušeností s prací se žáky se SPU, spolupráce se zástupci ŠPP
 • vzájemná výměna zkušeností včetně vzájemných hospitací,
 • příprava žáků na soutěže – přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím,
 • sjednocení učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty, návrh pro nákup sešitů na příští školní rok,
 • vypracování plánu akcí na školní rok (lhůtník),
 • zajištění účasti pedagogů na akcích DVPP, předávání zkušeností z těchto akcí (zejména se zaměřit na projektovou výuku, prohlubování digitálních kompetencí, „novou“ informatiku),
 • spolupráce učitelů v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, tandemové výuky,
 • využití didaktické techniky,
 • metodické zajištění a koordinace péče o žáky s přijatými podpůrnými opatřeními a žáky nadané a mimořádně nadané,
 • sledování stavu přípravy žáků na přijímací zkoušky na SŠ a SOU s ohledem na povinnou zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Zodpovědnost za platnost tematických plánů dle předmětů:

I. stupeň český jazyk Jaroslava Ondrová, Pavel Veselka
  matematika Dana Habrová, Kristýna Vránková 
  prvouka Iveta Habrdlová
  přírodověda Jana Vojáčková
  vlastivěda Bohumíra Svobodová
  hudební výchova Lenka Rosenheimová
  výtvarná výchova Sandra Šťěpničková
  pracovní činnosti Sandra Šťěpničková
  tělesná výchova Iva Veselková
II. stupeň český jazyk Jarmila Halouzková
  anglický jazyk Hana Šotkovská
  německý jazyk Simona Pouzarová
  matematika Ivana Palatková
  informatika Radek Tomaštík
  dějepis Kateřina Donéová
  výchova k občanství Zdeněk Mikulič
  chemie Ivana Šťastná
  přírodopis Kamila Sobotková
  fyzika  Norbert Navrátil
  zeměpis Libuše Košárková
  tělesná výchova Jaroslav Polák
  výchova ke zdraví Kamila Sobotková
  výtvarná výchova Kateřina Procházková
  hudební výchova Maryla Vlková
  pracovní činnosti Martina Poláčková Kostelecká
  školní družina Jitka Přibilová

Tematické plány jsou uloženy v počítačové síti na „K“ a jsou v aktuálním znění.

Přidělení správcovství kabinetů:

1. - 5. ročník park Iveta Habrdlová
  budova č. 14 Dana Habrová
  budova č. 15 Jaroslava Ondrová
  hlavní budova Jana Vojáčková
školní družina Jitka Přibilová
didaktická technika Pavel Veselka
chemie Ivana Šťastná
fyzika Norbert Navrátil
přírodopis Jaroslav Polák
zeměpis Libuše Košárková
matematika Ivana Palatková
dějepis, výchova k občanství Kateřina Donéová
cvičná kuchyň Kamila Sobotková
šití Ivana Šťastná
cizí jazyky Alice Dundová
český jazyk Jarmila Halouzková
hudební výchova Maryla Vlková
výtvarná výchova Eva Vizingrová
tělesná výchova Milan Novotný
lyžařské vybavení Jaroslav Polák
dílny František Havlík
počítačová učebna Radek Tomaštík
internetová učebna Radek Tomaštík
učitelská knihovna Jarmila Halouzková
knihovna I. stupně Jana Vojáčková
knihovna II. stupně Jarmila Halouzková

 

Mimotřídní úkoly a funkce:

Inspektor bezpečnosti a hygieny práce Jiří Šmahaj
Bezpečnostní technik a požární preventista Vladislav Ondrovčák
Správce sborovny Hana Šotkovská
Vedení účtu FKSP Jaroslava Ondrová
Asociace školských sportovních klubů Iva Veselková
Sběr surovin Hana Šotkovská
Žákovský parlament Maryla Vlková
Zdravotník školy (lékárničky) Lenka Kostrhounová
Dopravní referent Milan Novotný
Metodik prevence Kamila Sobotková
Koordinátor environmentální výchovy Jaroslav Polák
Výzdoba školy Hana Šotkovská
  Věra Marečková
  Kateřina Procházková
Předplatné divadla - I. stupeň Iva Veselková
Předplatné divadla - II. stupeň Jarmila Halouzková
Spolupráce s Městskou knihovnou ve Znojmě - I. stupeň Lenka Rosenheimová
Spolupráce s Městskou knihovnou ve Znojmě - II. stupeň Jarmila Halouzková

 

Zapisovatelé pedagogický rad:

Tereza Jaskulová, Jitka Jašková, Eva Kantorová, Zuzana Kliková, Hana Kopečná, Eva Kubíková, Zdeněk Mikulič, Norbert Navrátil, Milan Novotný, Jaroslav Polák, Kateřina Procházková, Kamila Sobotková, Hana Šotkovská, Jarmila Těknědžjanová, Radek Tomaštík Eva Vizingrová, Maryla Vlková

 

 

JÍDELNA
21.3. Úterý
Srohlík, rama, džem, čaj, ovoce (1/1,7)
Pkrupicová s vejce (1/1,3,9)
1sekaná pečeně s houbou shitake, vařený brambor s máslem, salát (1/1,3,7)
2kuře na paprice, těstoviny (1/1,7)
AKTUÁLNĚ
21.03. Ukázka truhlářských prací 6. B
22.03. Fyzikální olympiáda, ZŠ Pražská
22.03. Plavání 3. A, 4. A
22.03. Plavání 3. B, 4. B
22.03. Plavání 5. A, 5. B
22.03. Veletrh práce Hollabrunn 8. ročník
23.03. Akce "Děti do bruslí" 1.A, 1. B
23.03. Den otevřených dveří
24.03. Jeden svět - 9. ročník
24.03. Projektový den 3. B (cvičná kuchyň)
26.03. Odjezd na LVVZ Itálie - žáci 8. a 9. ročníku
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.