Družina Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny

1. Údaje o zařízení
Název školy:                                       Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Adresa školy:                                      náměstí Republiky 9, Znojmo 669 02
IČ:                                                        45671303
Telefon:                                               515 224 767
E-mail:                                                 skola@zsrepubliky.cz
Ředitel školy:                                      Mgr. Jiří Šmahaj
Vedoucí vychovatelka:                       Jitka Přibilová
Kapacita školní družiny:                    180 žáků
Počet oddělení školní družiny:         6 oddělení

2. Úvodní ustanovení
Na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školy vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

3. Poslání školní družiny
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad nimi.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností (aktivit) vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

4. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
4.1       Práva a povinnosti účastníků činnosti školní družiny (dále jen „žáků“) a jejich zákonných zástupců jsou dána školským zákonem.

4.2       Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školní družiny,
b) dodržovat řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) chodit vhodně a čistě upraveni a oblečeni (s ohledem na plánované činnosti),
d) udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku, nepoškozovat majetek školy,
e) chovat se slušně k dospělým i spolužákům, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků,
f) chránit své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé,
g) ihned ohlásit každý úraz, poranění či nehodu,
h) dodržovat zákaz užívání a distribuce návykových látek (cigaret, alkoholu, omamných a psychotropních látek, …) během pobytu ve školní družině a na akcích, které školní družina pořádá,
ch) respektovat zákaz jakýchkoliv projevů šikanování (fyzické a psychické násilí, ponižování, omezování osobní svobody, …),
i) okamžitě oznámit vychovatelce školní družiny, pokud se stali svědky užívání či distribuce návykových látek nebo projevů šikanování,
j) dodržovat zákaz používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení (použít je mohou pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou školní družiny).

4.3       Žáci mají právo:
a) na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
b) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
c) být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnostem v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

4.4       Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

4.5       Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka se považují za závažné porušení povinností stanovených vnitřním řádem. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství. V případě zvláště závažného porušení povinností stanovených vnitřním řádem vyloučí ředitel žáka ze školského zařízení.

4.6       Zákonní zástupci mají povinnost:
a) řádně, úplně a pravdivě vyplnit Přihlášku do školní družiny,
b) včas ohlásit změny v údajích,
c) seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej,
d) dodržovat stanovená hygienická pravidla, která se mohou vlivem mimořádných opatření upravovat,
e) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
f) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,
g) včas uhradit platbu za pobyt dítěte ve školní družině a
h) pokud neodchází žák sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.

4.7       Zákonní zástupci mají právo:
a) být informováni o chování dítěte v družině, o akcích družiny,
b) podílet se n adaptaci žáka ve školní družině a účastnit se akcí pořádaných školní družinou pro rodiče,
c) podávat vychovatelkám nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny.

5. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
5.1       Práva a povinnosti pedagogických pracovníků jsou dána školským zákonem.

5.2       Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

5.3       Povinnosti pedagogických pracovníků
Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

6. Přihlašování a odhlašování ze školní družiny 
Ředitel školy podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání stanovuje způsob evidence účastníků následovně:
6.1       Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.

6.2       O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové a další činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

6.3       Výši úplaty účastníka ve školní družině na období školního roku stanovuje zřizovatel nejpozději do 30. června předchozího školního roku. Nestanoví-li zřizovatel výši úplaty v tomto termínu, zůstává výše měsíční výše úplaty na období dalšího školního roku stejná jako v předchozím školním roce.

6.4       Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli,
d) účastník má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře,
e) v kalendářním měsíci je omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů.

6.5       Pokud za dítě není uhrazena úplata, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

6.6       Ve dnech prázdnin a ředitelského volna je školní družina v provozu pouze v případě zájmu zákonných zástupců.

7. Organizace činnosti
7.1       Provozní doba ŠD je ve dnech školního vyučování od 6.00 do 7.45 hodin a po skončení vyučování dané třídy do 17.00 hodin.

7.2       Před začátkem vyučování předává vychovatelka děti z ranní družiny učiteli/učitelce, po skončení vyučování předává učitel/učitelka děti vychovatelce.

7.3       Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby zákonnými zástupci (rodiči) vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do školní družiny, pokud je tento postup bezvýsledný, pak:
a) na základě předchozí dohody s vedením školy kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b) požádá o pomoc Policii ČR.

7.4       Oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

7.5       Rozsah denního provozu školní družiny a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

7.6       Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; dle možností umožňuje žákům přípravu na vyučování.

7.7       Po dohodě s rodiči je zajištěno podávání nápojů v průběhu odpoledne. Současně je možné, aby se dítě napilo pitné vody dle potřeby.

8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany žáků
8.1       Všichni žáci se chovají při pobytu v družině i mimo družinu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou – školní družinou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

8.2       Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

8.3       Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

8.4       Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů zákonné zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů.

8.5       Při úrazu poskytnou pedagogové žákovi nebo jiné osobě první pomoc, informují zákonné zástupce, dle potřeby zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl jako první.

9. Nakládání s majetkem školy
9.1       U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

9.2       Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

9.3       Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně pedagogovi.

9.4       Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.

10. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka
10.1     Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

10.2     Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních osob, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo z jiných závažných důvodů.

11. Dokumentace školní družiny
Školní družina vede tuto dokumentaci:
a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
c) celoroční plán činnosti,
d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
f) knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků.

12. Závěrečná ustanovení
12.1     Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec - vedoucí vychovatelka školní družiny.

12.2     Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

UPOZORNĚNÍ
Změna termínu sběru papíru!!!
Sběr starého papíru proběhne v termínu 5. a 6. června před hlavní budovou, ráno v 7.00-8.00 a odpoledne ve 13.00-16.00.
AKTUÁLNĚ
21.05. 8.00: Finále Poháru Rozhlasu - krajské kolo - starší žáci
22.05. ŠVZ 4. A, 4. B - Břeclav
22.05. 8.00: Fyzikální olympiáda - okr. kolo - Š. Vojtěch
23.05. ŠVZ 7. C - Vranov
23.05. 8.30: Divadelní představení Honza málem králem I. - IV. ročník
23.05. 9.30 : Den bez úrazu 2. A, 2. B
23.05. 10.00: Den bez úrazu 1. A, 1. B
23.05. 10.00 - 13.30: Den bez úrazu 8. A, 8. B
24.05. ŠVZ 7. C - Vranov
24.05. 8.00 - 10.45: Preventivní program: Povídej a hraj si se mnou 3. A
25.05. 10.45: Finále PPO futsalové ligy SVČ Znojmo - II. stupeň
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2024-01
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie