Jídelna Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

1. Úvod

   Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 poskytuje prostřednictvím své školní jídelny stravování žákům školy a v rámci závodního stravování zaměstnancům školy. Zařízení školního stravování umožňuje doplňkové činnosti stravování cizím strávníkům.

   Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou  107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, nařízení Evropského parlamentu a rady /ES/ č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin.

 

2. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy

2.1 Práva a povinnosti žáků

 • Každému žákovi školy je umožněno stravování v době jejich pobytu ve škole. Žáku školy je umožněn odběr připravené a neodhlášené stravy první den nepřítomnosti.
 • Žák docházející do školní jídelny je povinen dodržovat pravidla kulturního chování, řídit se pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob. Zároveň se nesmí dopouštět projevů šikany a rasismu.

2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonný zástupce může svému dítěti vyzvednout oběd v první den jeho nepřítomnosti ve škole.
 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů.

2.3 Práva a povinnosti zaměstnanců školy

 • Zaměstnanec školy má nárok na stravování po odpracování nejméně 3 hodin.
 • Při omluvené nepřítomnosti nemůže být zaměstnanci poskytováno stravování.

 

3. Přihlášky ke stravování, odhlašování obědů

 • Žáka přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, kterou žáci školy obdrží při zahájení školního roku nebo v průběhu roku v kanceláři školní jídelny.
 • S přihláškou ke stravování odevzdává zákonný zástupce vedoucí školní jídelny i potvrzení o zřízení příkazu k inkasu.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou děti a žáci zařazováni do cenových kategorií dle věku:
  • kategorie: 7 – 10 let
  • kategorie: 11 – 14 let
  • IV kategorie: 15 a více let
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.
 • Zaměstnanci i cizí strávníci se musí ke stravování řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky.
 • Při přihlášení je strávníkovi vydán za poplatek 115,-Kč aktivovaný čip, kterým se strávník prokazuje u výdejního okénka. Pomocí čipu si může strávník objednávat stravu v objednávkovém boxu, měnit zvolená jídla v objednávkovém terminálu a vybírat zvolenou stravu u výdejního okénka.
 • Čip slouží strávníkovi (žákovi, zaměstnanci školy, cizímu strávníkovi) po celou dobu stravování ve školní jídelně.
 • Strávník si může odhlásit obědy do 14.00 hodin na následující den.

 

4. Ceny stravného a způsob jeho úhrady

 • Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro které jsou stanoveny následující normativy:
  • strávníci 7 – 10 let 22,- Kč
  • strávníci 11 – 14 let 24,- Kč
  • strávníci nad 14 let 26,- Kč
  • pracovníci školy 28,- Kč
  • cizí strávníci 68,- Kč
 • Strávník může provést úhradu obědů:
  • v hotovosti - strávník uhradí před začátkem nového měsíce cenu stravného, jinak nemá obědy na nový měsíc přihlášeny
  • souhlasem k inkasu z běžného bankovního účtu. Obědy se hradí předem na následující měsíc, vždy 22. dne předchozího měsíce.

 

5. Výdej obědů

 • Výdej obědů začíná v 11.00 hodin a končí v 14.00 hodin, není-li uvedeno jinak.
 • Doba od 11.00 hodin do 12.00 hodin je určena pro výdej obědů cizím strávníkům
 • Strávník, který odebírá oběd do jídlonosiče, si připraví nádoby na tác a s tímto tácem přistoupí k příslušnému okénku. Po naplnění nádob si strávník složí nosič na určeném místě a odloží tác do odkládacího okénka. Jídlo vydané do nosiče je určeno k okamžité spotřebě.
 • Školní jídelna připravuje dva druhy jídel.
 • Strávníci od 5. ročníku mají možnost výběru. Strávník si musí provést výběr jídel nejméně dva dny předem, a to v objednávkovém boxu, přes internet na www.strava.cz, případně u vedoucí školní jídelny.
 • Údaje pro objednávání přes internet poskytne vedoucí školní jídelny na požádání.
 • Strávník odpovídá za své přihlášky, odhlášky a výběr obědů.

 

6. Organizace při výdeji stravy

 • Žáci dochází na obědy po poslední vyučovací hodině, případně před odpoledním vyučováním. Dbají pokynů dohlížející pedagoga.
 • Žáci, kteří chodí do školní družiny, přichází na oběd společně s vychovatelkami.
 • Žáci/strávníci se řadí před jídelnou. Vezmou si tác, příbor a postupují k okénku.
  • Strávníci, kteří mají přihlášen oběd č. 1, si vezmou u prvého okénka polévku a postupují k druhému okénku. Zde si označí v terminálu svůj čip, vezmou si druhé jídlo, případně z chladicího boxu další přílohu.
  • Strávníci, kteří mají přihlášen oběd č. 2, označí svůj čip u prvního okénka. Vezmou si na tác polévku, hlavní jídlo a přílohu, je-li součástí oběda a odcházejí do jídelny.
 • Při přesunu od výdejních okének ke stolům se žáci/strávníci chovají ukázněně, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit pád talíře z tácu.
 • Zapomněl-li strávník čip doma, musí si u vedoucí stravování vyzvednout náhradní doklad, který předá u výdejního okénka.
 • Po snězení obědu odloží strávník tác s talíři na odkládací okénko. Příbory položí do připravené nádoby. Je-li odkládací plocha okénka plná, vyčká, až pracovnice kuchyně okénko uvolní.
 • Po odevzdání tácu se strávník napije u várnice s nápoji a odchází z jídelny.
 • Přítomný pedagogický dohled sleduje chování žáků v jídelně, při stolování, odnášení stravy. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků.
 • Dojde-li k potřísnění podlahy jídlem, učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí, a oznámí tuto skutečnost pracovnici kuchyně, která podlahu vytře.

 

7. Jídelní lístek

 • Jídelní lístek sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel.
 • Sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy. Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Střídají se jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. Syrová zelenina a ovoce jsou podávány podle možností co nejčastěji.
 • Jídelníček na následující týden je zveřejňován (vyvěšován) vždy nejpozději v pátek ve školní jídelně a na webových stránkách školy.
 • Vedoucí školní jídelny archivuje jeden výtisk jídelníčku za každý týden u sebe v kanceláři.

 

8. Dohledy v jídelně

 • Pedagogický dohled nad žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozpisu.
 • Povinnosti pedagogického dohledu:
  • odpovídá za pořádek a klid v prostorách jídelny a umývárny před jídelnou
  • žáky nenutí násilně do jídla
  • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
  • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
  • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
  • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
  • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo, apod.), okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
  • reguluje osvětlení ve školní jídelně
  • zamezuje vstupu do školní jídelny osobám, které se zde nestravují

Řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. září 2020.

JÍDELNA
25.1. Úterý
SSvačina ZŠ
Ppolévka fazolová
1rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, salát (4,7)
2vepřový závitek, dušená rýže, salát (1/1,3,)
AKTUÁLNĚ
25.01. LVVZ 7. B, 8. B
25.01. Ovoce do škol
25.01. Školní kolo olympiády z ČJ - 8.,9. ročník
26.01. LVVZ 7. B, 8. B
26.01. Mléko do škol
26.01. Okresní kolo matematické olympiády - 5. a 9. ročník
26.01. Plavání 3.A, 4.A
26.01. Plavání 3.B, 4.B
26.01. Plavání 5. A, 5. B
27.01. Jednání školního parlamentu
27.01. Kurz bruslení 2. A, 2. B
27.01. LVVZ 7. B, 8. B - návrat
27.01. Školní kolo olympiády z dějepisu
27.01. Školní kolo olympiády z NJ
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.