Jídelna Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

1. Úvod

   Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 poskytuje prostřednictvím své školní jídelny stravování žákům školy a v rámci závodního stravování zaměstnancům školy. Zařízení školního stravování umožňuje doplňkové činnosti stravování cizím strávníkům.

   Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou  107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, nařízení Evropského parlamentu a rady /ES/ č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin.

 

2. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy

2.1 Práva a povinnosti žáků

 • Každému žákovi školy je umožněno stravování v době jejich pobytu ve škole. Žáku školy je umožněn odběr připravené a neodhlášené stravy první den nepřítomnosti.
 • Žák docházející do školní jídelny je povinen dodržovat pravidla kulturního chování, řídit se pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob. Zároveň se nesmí dopouštět projevů šikany a rasismu.

2.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonný zástupce může svému dítěti vyzvednout oběd v první den jeho nepřítomnosti ve škole.
 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů.

2.3 Práva a povinnosti zaměstnanců školy

 • Zaměstnanec školy má nárok na stravování po odpracování nejméně 3 hodin.
 • Při omluvené nepřítomnosti nemůže být zaměstnanci poskytováno stravování.

 

3. Přihlášky ke stravování, odhlašování obědů

 • Žáka přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, kterou žáci školy obdrží při zahájení školního roku nebo v průběhu roku v kanceláři školní jídelny.
 • S přihláškou ke stravování odevzdává zákonný zástupce vedoucí školní jídelny i potvrzení o zřízení příkazu k inkasu.
 • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou děti a žáci zařazováni do cenových kategorií dle věku:
  • kategorie: 7 – 10 let
  • kategorie: 11 – 14 let
  • IV kategorie: 15 a více let
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.
 • Zaměstnanci i cizí strávníci se musí ke stravování řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky.
 • Při přihlášení je strávníkovi vydán za poplatek 121,-Kč aktivovaný čip, kterým se strávník prokazuje u výdejního okénka. Pomocí čipu si může strávník objednávat stravu v objednávkovém boxu, měnit zvolená jídla v objednávkovém terminálu a vybírat zvolenou stravu u výdejního okénka.
 • Čip slouží strávníkovi (žákovi, zaměstnanci školy, cizímu strávníkovi) po celou dobu stravování ve školní jídelně.
 • Strávník si může odhlásit obědy do 14.00 hodin na následující den.

 

4. Ceny stravného a způsob jeho úhrady

 • Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin, pro které jsou stanoveny následující normativy:
  • strávníci 7 – 10 let       28,- Kč
  • strávníci 11 – 14 let     30,- Kč
  • strávníci nad 14 let     32,- Kč
  • pracovníci školy          41,- Kč
  • cizí strávníci                 85,- Kč
 • Strávník může provést úhradu obědů:
  • v hotovosti - strávník uhradí před začátkem nového měsíce cenu stravného, jinak nemá obědy na nový měsíc přihlášeny
  • souhlasem k inkasu z běžného bankovního účtu. Obědy se hradí předem na následující měsíc, vždy 22. dne předchozího měsíce.

 

5. Výdej obědů

 • Výdej obědů začíná v 11.00 hodin a končí v 14.00 hodin, není-li uvedeno jinak.
 • Doba od 11.00 hodin do 12.00 hodin je určena pro výdej obědů cizím strávníkům
 • Strávník, který odebírá oběd do jídlonosiče, si připraví nádoby na tác a s tímto tácem přistoupí k příslušnému okénku. Po naplnění nádob si strávník složí nosič na určeném místě a odloží tác do odkládacího okénka. Jídlo vydané do nosiče je určeno k okamžité spotřebě.
 • Školní jídelna připravuje dva druhy jídel.
 • Strávníci od 5. ročníku mají možnost výběru. Strávník si musí provést výběr jídel nejméně dva dny předem, a to v objednávkovém boxu, přes internet na www.strava.cz, případně u vedoucí školní jídelny.
 • Údaje pro objednávání přes internet poskytne vedoucí školní jídelny na požádání.
 • Strávník odpovídá za své přihlášky, odhlášky a výběr obědů.

 

6. Organizace při výdeji stravy

 • Žáci dochází na obědy po poslední vyučovací hodině, případně před odpoledním vyučováním. Dbají pokynů dohlížející pedagoga.
 • Žáci, kteří chodí do školní družiny, přichází na oběd společně s vychovatelkami.
 • Žáci/strávníci se řadí před jídelnou. Vezmou si tác, příbor a postupují k okénku.
  • Strávníci, kteří mají přihlášen oběd č. 1, si vezmou u prvého okénka polévku a postupují k druhému okénku. Zde si označí v terminálu svůj čip, vezmou si druhé jídlo, případně z chladicího boxu další přílohu.
  • Strávníci, kteří mají přihlášen oběd č. 2, označí svůj čip u prvního okénka. Vezmou si na tác polévku, hlavní jídlo a přílohu, je-li součástí oběda a odcházejí do jídelny.
 • Při přesunu od výdejních okének ke stolům se žáci/strávníci chovají ukázněně, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit pád talíře z tácu.
 • Zapomněl-li strávník čip doma, musí si u vedoucí stravování vyzvednout náhradní doklad, který předá u výdejního okénka.
 • Po snězení obědu odloží strávník tác s talíři na odkládací okénko. Příbory položí do připravené nádoby. Je-li odkládací plocha okénka plná, vyčká, až pracovnice kuchyně okénko uvolní.
 • Po odevzdání tácu se strávník napije u várnice s nápoji a odchází z jídelny.
 • Přítomný pedagogický dohled sleduje chování žáků v jídelně, při stolování, odnášení stravy. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků.
 • Dojde-li k potřísnění podlahy jídlem, učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí, a oznámí tuto skutečnost pracovnici kuchyně, která podlahu vytře.

 

7. Jídelní lístek

 • Jídelní lístek sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel.
 • Sestavování jídelního lístku se provádí podle zásad racionální výživy. Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Střídají se jídla masitá, polomasitá, bezmasá a zeleninová. Syrová zelenina a ovoce jsou podávány podle možností co nejčastěji.
 • Jídelníček na následující týden je zveřejňován (vyvěšován) vždy nejpozději v pátek ve školní jídelně a na webových stránkách školy.
 • Vedoucí školní jídelny archivuje jeden výtisk jídelníčku za každý týden u sebe v kanceláři.

 

8. Dohledy v jídelně

 • Pedagogický dohled nad žáky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozpisu.
 • Povinnosti pedagogického dohledu:
  • odpovídá za pořádek a klid v prostorách jídelny a umývárny před jídelnou
  • žáky nenutí násilně do jídla
  • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
  • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
  • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
  • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
  • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo, apod.), okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
  • reguluje osvětlení ve školní jídelně
  • zamezuje vstupu do školní jídelny osobám, které se zde nestravují

Řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. prosince 2022.

AKTUÁLNĚ
29.11. 8.00: Florbal - starší žáci
29.11. 8.30: Adventní jarmark 2. A
29.11. 8.30 - 10.00: Plavání 3. B, 4. B
29.11. 10.00 - 11.30: Plavání 3. A, 4. A
29.11. 10.20: Adventní jarmark 2. B
29.11. 13.15 -14.45: Prezentace ročníkových prací 9. B
29.11. 14.00: Olympiáda z českého jazyka - školní kolo
30.11. 8.00 - 13.00: Pohár FAČR
30.11. 16.00: Rozsvěcení vánočního stromu a oslava 50 let založení Nemocnice Znojmo
03.12. 17.00: Zahájení znojemského adventu - Libohlásek s Jankem Ledeckým
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.

více fotek: Škola / Fotogalerie
více fotek: Škola / Fotogalerie