Škola Program

Program Školního poradenského pracoviště

1. Složení Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Od 1. září 2021 pracuje Školní poradenské pracoviště v následujícím složení:

     Vedoucí ŠPP: Martina Poláčková Kostelecká, výchovný poradce
     Členové ŠPP: Věra Marečková, speciální pedagog
  Mgr. Kateřina Procházková, speciální pedagog
  Mgr. Kamila Sobotková, školní metodik prevence
 •  

2. Cíle Školního poradenského pracoviště

Hlavním cílem Školního poradenského pracoviště je poskytování kvalitních poradenských služeb pedagogům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky s neprospěchem,
 • problémy se školní docházkou - vysoká, popř. neomluvená absence,
 • kariérní poradenství, profesní orientace žáků,
 • prevence rizikového chování.

Program pedagogicko-psychologického poradenství se soustřeďuje zejména na:

 • práci se všemi subjekty školy a vytvoření tak široké základny pro předcházení sociálně nežádoucím jevům a školní neúspěšnosti dětí,
 • prohlubování a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a poskytování metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • zavedení do školy nové koncepce kariérového poradenství,
 • budování příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílení péče o žáky s neprospěchem, vytváření předpokladů jeho snižování,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • podporu součinnosti služeb poskytovaných školou se službami školských poradenských zařízení (zejména pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce,
 • vytváření podmínek (ve spolupráci s vedením školy) pro uspokojování nejdůležitějších potřeb:
  • žáků – podnětné prostředí a vstřícné zacházení (žáci potřebují zážitek z radosti poznávání, ze sociálních kontaktů),
  • pedagogů – profesionální bezpečí a prostor pro tvořivost, 
  • zákonných zástupců – důvěra škole, že dává jejich dětem kvalitní vzdělání, poskytuje klidné přátelské klima.
 •  

Pro letošní školní rok má Školní poradenské pracoviště stanoveny dvě priority:

 • metodická podpora učitelů v práci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými, mimořádně nadanými,
 • systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání, popř. vůbec se neúčastnili nebo výrazně zaostávají
 1. Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti

3.1 Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Září
 • Databáze žáků – aktualizace a příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánu a založení spisů.

   Poláčková

 • Spolupráce výchovného poradce a školních speciálních pedagogů s třídními učiteli při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a dohod o poskytování podpůrných opatření.

   Marečková
   Procházková 
   Poláčková

 • Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníku při zahájení školní docházky a žáků 6. ročníků při přechodu na II. stupeň a pomoc třídním učitelům a rodičům při jejich řešení.
   Poláčková
 • Shromáždění návrhů na pedagogickou intervenci, zajištění povolení ředitelem školy, evidence dokumentace.
   Poláčková
   Říjen
 • Depistážní šetření ve třídách – na základě návrhu třídního učitele a vyučujícího. Konzultace při sestavení dohody o podpůrných opatřeních.
   Marečková 
 • Evidence a kontrola IVP a dohod o poskytování podpůrných opatření, kompletace spisové dokumentace.
   Poláčková
   Prosinec
 • Vyhodnocení dohod o poskytování podpůrných opatření, seznámení zákonných zástupců s jejich vyhodnocením. U žáků, kde jsou dohody nedostačující, vypracování Školního dotazníku a odeslání do PPP.
   Poláčková
   Únor
 • Příprava školních dotazníků žáků, kterým skončí doba platnosti doporučení, pro odeslání do PPP nebo SPC
   Poláčková
   Červen
 • Jednání s Pedagogicko – psychologickou poradnou – dohoda spolupráce na nový školní rok + projednání hodnocení podpůrných opatření s konzultanty školského poradenského zařízení.
   Poláčková
 • Vyhodnocení PSPP
   Marečková
   Procházková 
 • Zhodnocení výsledků péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
   Poláčková
   Průběžně
   září - červen
 • Průběžně odesílání žáků na vyšetření do PPP po vyhodnocení dohod o poskytování podpůrných opatření – spolupráce s třídními učiteli.
 
 • Konzultace s třídními učiteli, případně i rodiči žáků s poruchami učení, o závěrech vyšetření v PPP a projednání následné péče. Konzultace při sestavení dohod nebo IVP.

   Marečková 
   Procházková 
   Poláčková

 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování.
 • Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zapojení do programů dalšího vzdělávání.
   Poláčková

 

3.2 Péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky s neprospěchem

Péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky s neprospěchem
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Listopad
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání se zákonnými zástupci.
   Třídní učitelé
   Poláčková
   Leden
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. pololetí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání se zákonnými zástupci.
   Třídní učitelé
   Poláčková
   Duben
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 3. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání se zákonnými zástupci.
   Třídní učitelé
   Poláčková
Červen
 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 2. pololetí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání se zákonnými zástupci.
   Třídní učitelé
   Poláčková
   Průběžně
   září - červen
 • Průběžné sledování žáků nadaných, mimořádně nadaných a žáků s neprospěchem – poskytování individuálních konzultací třídním učitelům, vyučujícím předmětů, rodičům případně žákům samotným.
   Poláčková
 • Vyhodnocování závěrů pedagogických rad – přehled o žácích s neprospěchem – hledání příčin neprospěchu, případně konzultace dohod o podpůrných opatřeních.

   Poláčková 
   Vedení školy

 • Žáci nadaní a mimořádně nadaní – ve spolupráci s třídními učiteli identifikace žáků, spolupráce s PPP, konzultace dohod, případně IVP.
   Poláčková
 • Motivace žáků k reprezentaci školy na soutěžích.
   Třídní učitelé
   Vyučující

 

3.3 Problémy spojené se školní docházkou

Problémy spojené se školní docházkou
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Průběžně
   září - červen
 • Prevence a postihy záškoláctví. Evidence neomluvených hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání třídních učitelů s rodiči a z jednání výchovných komisí.
 • V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s neomluvenou a zvýšenou absencí.
   

   Poláčková 
   Sobotková

 • Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ ve Znojmě a kurátorem pro mládež, případně s Policií ČR při řešení případů neomluvené absence.
 • Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – Bakaláři – více jak 25 % absence – třídní učitel komunikuje s rodiči (formulář poradenského pracoviště).
   Třídní učitelé

 

3.4 Kariérní poradenství

Kariérní poradenství
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Září
 • Předání základních informací o aktivitách plánovaných v oblasti volby povolání na aktuální školní rok vycházejícím žákům.
   Poláčková
   Říjen
 • Průběžná spolupráce se SŠ a SOU – shromažďování informací o možnostech studia.
 • Vydávání přihlášek na SŠ žákům hlásícím se na umělecké obory (talentové zkoušky).
   Poláčková
   Listopad
 • Kontrola přihlášek na SŠ žákům hlásícím se na umělecké obory.
 • Předávání a evidence zápisových lístků na umělecké obory.
   Poláčková
   Leden
 • Burza škol – v termínu pohovorů o prospěchu žáků v první polovině ledna. Případně varianta online burzy dle situace s pandemií Covid 19.
 • Přijímací řízení na obory s talentovými zkouškami.
 • Vydávání přihlášek na SŠ a SOU a víceletá gymnázia.
   Poláčková
   Únor
 • Kontrola a evidence přihlášek na SŠ, SOU a víceletá gymnázia.
 • Předávání a evidence zápisových lístků.
   Poláčková
   Duben
 •    První kolo přijímacího řízení – sledování a vyhodnocení výsledků.
   Poláčková
   Květen
 • Další kola přijímacího řízení – pomoc žákům, kteří v prvním kole neuspěli při odvolacím řízení. Konzultace dalších možností volných míst.
   Poláčková
   Červen
 • Zhodnocení výsledků přijímacího řízení za uplynulý školní rok.
 • Vypracování přehledu umístění vycházejících žáků na SŠ, víceletá gymnázia.
   Poláčková
   Průběžně
   září - červen
 • Poskytování individuálních konzultací vycházejícím žákům a jejich rodičům.
   Poláčková

 

3.5 Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování
   Termín    Úkol    Zodpovídá
   Září    Den šesťáků, beseda HIV, AIDS      Sobotková  
   Říjen    Beseda o domácím násilí „Neboj se“, Dýňová stezka, Den seniorů, Čas proměn     Sobotková  
   Listopad    Beseda „Vliv návykových látek“     Sobotková  
   Prosinec    Beseda o domácím násilí „Neboj se“     Sobotková  
   Leden    Beseda o volbě povolání     Poláčková
   Únor    Beseda „Poruchy příjmu potravy“    Sobotková
   Březen    Taneční večírek (Sdružení rodičů)

   Sobotková
   Novotná

   Duben    Beseda na MP    Sobotková
   Květen    Muzejní noc     Vyučující
   Červen    Den dětí     Vyučující
   Průběžně
   září - červen
 • Aktivity plánované v oblasti prevence rizikového chování jsou součástí dokumentu Koncepce minimálního preventivního programu školy. 
    Sobotková

 

4. Další aktivity členů Školního poradenského pracoviště

Další aktivity ŠPP
   Termín    Aktivita
   Duben
 • Spolupráce při zápisu do 1. tříd, konzultace pro rodiče v oblasti posouzení školní zralosti

 

5. Prezentace Školního poradenského pracoviště

Aktivity Školního poradenského pracoviště jsou prezentovány prostřednictvím Školního parlamentu, rodičům žáků 1. a 6. ročníků v rámci úvodních schůzek. Informace o Školním poradenském pracovišti jsou součástí webu školy. Aktivity z oblasti prevence rizikového chování jsou prezentovány v předmětu Výchova ke zdraví (6., 8. a 9. ročník), aktivity z oblasti kariérního poradenství v předmětu Pracovní činnosti – Volba povolání (8. a 9. ročník).

 

6. Plán dalšího vzdělávání členů Školního poradenského pracoviště

Další vzdělávání členů ŠPP
   Jméno    Plánované téma vzdělávání
   Martina Poláčková Kostelecká    PedF MU Brno – Studium pro výchovné poradce
   Věra Marečková

   Spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími problémy
   Školní poradenské pracoviště v praxi

   Kateřina Procházková    Spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími problémy
   Kamila Sobotková    Seminář „Úvod do drogové problematiky“, setkání ŠMP

 

7. Konzultační hodiny členů Školního poradenského pracoviště

Konzultační hodiny členů ŠPP
   Jméno člena ŠPP    Den Čas
   Martina Poláčková Kostelecká středa 8.55 - 9.40 hod.
   Věra Marečková pondělí 8.00 - 8.45 hod.
   Kateřina Procházková středa 8.55 - 9.40 hod.
   Kamila Sobotková pondělí 10.00 - 10.45 hod.

Další termíny po předchozí domluvě.

 

8. Porada členů Školního poradenského pracoviště

Přehled porad ŠPP
    Měsíc Datum Čas
   Září 13. září 12. 40 hod.
   Říjen 4. října 12. 40 hod.
   Listopad 1. listopadu 12. 40 hod.
   Prosinec 6. prosince 12. 40 hod.
   Leden 10. ledna 12. 40 hod.
   Únor 7. února 12. 40 hod.
   Březen 14. března 12. 40 hod.
   Duben 4. dubna 12. 40 hod.
   Květen 2. května 12. 40 hod.
   Červen 6. června 12. 40 hod.
JÍDELNA
7.6. Středa
Smramorová buchta, kakao, ovoce (1/1,3,7)
Pjaternicová (1/1,9)
1vepřová plec na paprice,těstoviny (1/1,7)
2rybí filé na leču, vařený brambor, salát (4)
AKTUÁLNĚ
07.06. Knihovna 2. A
07.06. Knihovna 2. B
07.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
07.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
07.06. ŠVZ 9. A - Litohoř
07.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
08.06. Knihovna 3. A
08.06. Knihovna 4. B
08.06. ŠVZ 3. B - Valtice - Stezka bosou nohou
08.06. ŠVZ 5. B - Čížov
08.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
08.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
09.06. Knihovna 3. B
09.06. Knihovna 5. A
09.06. Projektový den 1. B - polytechnika
09.06. ŠVZ 5. B - Čížov
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.