Škola Minimální preventivní program

Minimální preventivní program
Školní rok: 2021/2022
Škola: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Počet žáků školy: 629
Školní metodik prevence:  Mgr. Kamila Sobotková
Výchovný poradce:  Mgr. Martina Poláčková Kostelecká

Minimální preventivní program vypracovává metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem, koordinátorkou Žákovského parlamentu školy a ředitelem školy. Oblast týkající se prevence je i součástí školního řádu.

Zaměření minimálního preventivního programu:

  1. Pedagogický sbor
  2. Žáci školy
  3. Rodiče
  4. Metodická část

Ad. 1. Pedagogický sbor

1.1. Pedagogové se podílí na realizaci MPP v rámci vyučování i při aktivitách mimo vyučování.

  • Zařazování vhodných témat z oblasti prevence v rámci vyučování ve všech vyučovacích předmětech, zvláště pak ve výchově k občanství, výchově ke zdraví,
  • využívání forem: výklad, rozhovor, názorné ukázky, diskuse, využití odborné literatury,
  • v rámci zájmových činností – provádění činnosti kroužků v co nejširším zaměření,
  • další vyplňování volného času žáků jednorázovými činnostmi,
  • zařazování otázek prevence do třídnických hodin,
  • sledování nabídky programů pro žáky a zajištění jejich provedení v rámci výuky.

1.2. Školení pedagogických pracovníků

Pedagogové se seznamují s problémy v této oblasti a spolupracují při tvorbě preventivních programů na naší škole.            V rámci porad je vždy místo pro seznámení se stavem prevence na naší škole, mj.

  • s akcemi, které na škole probíhají nebo budou probíhat,
  • s informacemi o akcích v rámci okresu,
  • s informacemi o celorepublikových akcích.

Ad. 2. Žáci školy

2.1. Žáci jsou v průběhu školní docházky seznamováni se škodlivostí drog, kouření, kriminality, s problematikou šikany, kyberšikany a se sociálně patologickými jevy v rámci vyučování a třídnických hodin, v rámci zájmových útvarů mají možnost trávit smysluplně čas a zabývat se různorodými činnostmi.

Pravidelně se konají následující aktivity pro žáky, které jsou zabezpečovány metodičkou prevence, popřípadě pracovníky různých institucí, které se touto oblastí zabývají:

  • beseda s pracovníkem Policie ČR,
  • beseda s pracovníkem Městské policie Znojmo,
  • beseda s lékařem,
  • beseda s kurátorem pro mládež při MÚ Znojmo,
  • v rámci výchovy ke zdraví probíhá projekt „Kouření a já“, „ Snídaně ve škole – aneb jíme zdravě“, „Povídej a hrej si se mnou“ atd.
  • prožitkové dny.

2.2. Žákovský parlament pracuje od roku 1990 nepřetržitě. Mezi jeho úkoly je dát právo žákům svobodně vyjádřit své názory a požadavky, přenést je jak do tříd mezi spolužáky, tak k vedení školy. Mezi další úkoly patří:

  • zařazování otázek ochrany zdraví do jednání a schůzek ŽP,
  • seznamování s řešením problémů (ve spolupráci s vyučujícími, s třídním učitelem, s ředitelem školy, popřípadě prostřednictvím schránky důvěry),
  • celoškolní soutěž mezi třídami.

Ad. 3. Spolupráce s rodiči

  • seznamování rodičů v rámci třídních schůzek SR s problematikou ochrany zdraví, popřípadě lze využít webových stránek školy, e-mailové pošty,
  • řešení problémů žáků s rodiči musí být citlivé, lze provádět v rámci schůzek SR, individuálních schůzek, popř. při jednání v ředitelně školy,
  • poskytování dostupné literatury rodičům.

Ad. 4. Materiální vybavení

  • doplňování literatury do učitelské i žákovské knihovny – zajišťuje preventistka školy, literatura je k dispozici po dohodě s preventistkou a výchovnou poradkyní,
  • předávání zkušeností a materiálů, které získají pedagogové na absolvovaných školeních,
  • sledování propagačních materiálů a literatury týkající se drog a sociálně patologických jevů, 
  • vypůjčování materiálů (popř. videozáznamů) z pedagogického střediska ve Znojmě popř. jiných institucí.

 

Koncepce minimálního preventivního programu

Školní rok 2021/2022

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, snížení rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže. U návykových látek a gamblerství rovněž snižování jejich dostupnosti. Účinná prevence musí dále ovlivňovat chování dětí a dospívajících ve smyslu podpory zdraví a nabízet hodnotné volnočasové aktivity.

Výskyt sociálně patologických jevů (drogy, kriminalita, nepřátelství, agresivita, šikana, kyberšikana, rasismus apod.) u dětí a mládeže je nutné primárně chápat jako selhání rodiny. Škola může případné sociální handicapy související s problémovým vlivem rodinného prostředí na dítě pouze s menšími či většími úspěchy eliminovat.

Mezi priority programu patří:

  • včasné odhalování specifických poruch učení a chování,
  • peer-programy,
  • metody aktivního učení,
  • prožitkové metody,
  • poradenská činnost.

Při začleňování programu do tematického plánu lze využívat zásady efektivní prevence:

  • aplikování preventivních aktivit v dostatečně raném věku,
  • věkově přiměřené, různorodé a aktivizující metody (kresby, koláže, výroba plakátů a letáků, diskuse o případech uvedených v médiích),
  • nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů,
  • využívání peer-programů,
  • výcvik sociálně psychologických dovedností včetně odmítání nabídky, dovedností v sociální komunikaci, zvládnutí sociálních vztahů a stresových situací,
  • nabídka školních i mimoškolních aktivit pro smysluplné využívání volného času dětí i dospívajících,
  • aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací,
  • organizování besed s odborníky,
  • informování o poradenských možnostech,
  • sledování efektivity opatření,
  • důsledné a soustavné vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu,
  • utváření postoje ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně ke zneužívání drog u žáků,
  • využívání schránky důvěry ve škole,
  • aktualizování nástěnky s protidrogovou tematikou,
  • aktivní zapojování žáků do výuky – např. ankety, možnost uspořádání jednorázových akcí (soutěže, turnaje, apod.),
  • skupinová práce ve vyučování,
  • možnost projektového vyučování,
  • možnost prezentací prostřednictvím interaktivní tabule.

 

Tematický plán zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů

II. stupeň základní školy 
6. ročník:

V centru pozornosti stojí výchova ke zdravému životnímu stylu, dále se zaměříme na rozvíjení etického a právního vědomí a občanských postojů.

Navrhovaná témata:

1) Zdraví a nemoc

  • znalost stavby a fungování lidského těla,
  • znalost obecně respektovaných postojů vůči odlišným skupinám lidí (např. k uživatelům drog) a uvědomění si, jak postoje ovlivňují to, jak je s těmito lidmi zacházeno.
  • význam správné výživy, význam cvičení pro posílení a zachování zdraví,
  • dovednost volby správného druhu stravy, projekt „ Snídaně ve škole. …“,
  • dovednost v oblasti péče o tělo, v oblasti tělesných cvičení a hygieny,
  • uvědomit si cenu zdraví.

2) Úloha léků ve společnosti

  • dovednosti spojené se správným užíváním potřebných léků,
  • odmítání zneužívání léků,
  • uvědomění si hodnoty vlastního zdraví.

3) Pozitivní a negativní účinky alkoholu

  • uvědomění si škodlivosti alkoholu na zdraví člověka,
  • vypěstovat dovednost vybírat si vhodné osoby a organizace, u nichž lze hledat pomoc,
  • pozitivně přijímat kladné příklady dospělých, zejména rodičů a učitelů.

4) Nebezpečí kouření

  • peer-programy.

5) Problematika šikany a kyberšikany

6) Bezpečnost v silničním provozu

7) Dovednosti při budování vlastní sebeúcty a úcty k druhým

  • přijímat odpovědnost za sebe a za své chování.

8) Výchova k toleranci rasových menšin

 

7. ročník:

Dále se rozvíjí výchova ke zdravému životnímu stylu, podporuje se všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení či snížení rizika úrazů, šikany.

Navrhovaná témata:
1) Další informace o drogách

  • experimentování s drogou je osobní věcí každého, ale je nutné vědět, že může mít nebezpečné důsledky,
  • tolerance vůči nedostatkům druhých

2) Základní znalosti péče o tělo

  • význam správné výživy,
  • uvědomit si cenu zdraví.

3) Užívání drog

  • vědět o možném nátlaku vrstevníků a jak mu odolat,
  • základní optimistická životní orientace vůči tomu, co život přináší.

4) Výchova k toleranci rasových menšin

 

8. ročník:

Za prioritní se považuje výchova k odpovědnosti za zdraví své a ostatních.  Věnovat zvýšenou pozornost rizikovým skupinám žáků, možnost uspořádání přednášek k dané problematice.

Navrhovaná témata:
1) Způsoby, jakými výrobci alkoholu a tabákových výrobků propagují své výrobky

  • dovednosti, jak hodnotit reklamu a naučit se odolávat nabídkám z okolí,
  • být zodpovědný ke svému zdraví.

2) Další informace o působení drog a nebezpečí, která mohou přinést

  • získávání jistoty v hodnocení zneužívání návykových látek.

3) Právní výchova

  • znalost školních předpisů týkajících se drog a jejich zneužívání,
  • seznámení se se zákony a s legislativou této oblasti.

4) Dovednosti v rozvoji nezávislosti a tolerance v osobních vztazích

  • pozitivní sebejistota v rozhodování založená na radách a příkladech druhých.

5) Pochopení úlohy vlivu prostředí v otázkách zdraví, předcházení chorobám

  • porozumění významu péče o tělo,
  • výchova k odpovědnosti za zdraví své i zdraví ostatních,
  • relaxační cvičení.

6) Získání znalostí, kde získat radu a pomoc, nastanou-li problémy (včetně specifických problémů s drogami) – telefonní čísla atd.

  • nápomocný přístup vůči druhým.

7) Realizace projektu „Kouření a já“

  • navodit atmosféru důvěry žáka k učiteli,
  • realizace vhodných aktivit (her) v rámci tohoto projektu,
  • formou anket a dotazníků zjišťovat současný stav sociálně patologických jevů.

8) Příprava a realizace projektu „Povídej a hraj si se mnou“

 

9. ročník:

Připomínka a aktualizace telefonních čísel Linky důvěry, poraden, atd. Trvalé a systematické zaměření na profesní přípravu – spolupráce s úřadem práce (exkurze, přednášky).
Navrhovaná témata:
1) Znalosti v oblasti práva v souvislosti s drogami

  • dovednosti, jak řešit konflikt a jak se vyrovnat s problémy.

2) Znalosti, jak poskytnout pomoc druhým

3) Kulturní kontext užívání a zneužívání drog

  • světový obchod s drogami.

4) Dovednosti, jak ovládat své emoce

  • znalost motivů, které souvisejí s experimentováním s drogami a jejich zneužíváním,
  • dovednosti, jak naslouchat druhým, jak sdělovat pocity a efektivně komunikovat,
  • dovednosti, jak zastávat a obhajovat v debatách a diskusích vlastní postoje,
  • dovednosti umět ventilovat své pocity různými způsoby (např. tanec, drama, hudba).

5) Pochopení biologického a mentálního vývoje

  • dovednost zdokonalovat si sociální schopnosti (např. sebekontrolu, stresovou odolnost),
  • tolerantní přístup k druhým,
  • dovednosti v oblasti vztahů a rodičovství.

6) Znalosti z oblasti sexuální výchovy ve spolupráci s Oblastní charitou Znojmo

  • nechtěná těhotenství, antikoncepce,
  • pohlavně přenosné choroby,
  • obchod s bílým masem.

7) Sekty a náboženská hnutí

8) Bezpečnost v silničním provozu

Cílem je, aby žák chápal činnost ve škole jako smysluplnou a zajímavou, aby v ní nacházel pocit bezpečí a jistoty (nikdo vůči němu nepoužívá psychickou či fyzickou agresi). Žák má ve škole nacházet dostatek informací o dané problematice, získávat dovednosti a utvářet si pozitivní postoje.

S minimálním preventivním programem je seznámen každý pedagogický pracovník, jeho realizace probíhá za účasti všech vyučujících.

Žáci jsou postupně zapojováni do různých dlouhodobých, ale i jednorázových akcí, které na škole probíhají.

Zodpovědnost: ŠMP, řš, ped. pracovníci
Termín:  průběžně

 

Časový harmonogram aktivit pro žáky

   Září
 • úvodní schůzka žákovského parlamentu
 • sestavení programu činnosti v novém školním roce
 • vyhlášení celoroční soutěže „O nejlepší třídu“
 • Den šesťáků
 • třídní schůzky nově vytvořených kolektivů
 • soutěž ve sběru a papíru
 • beseda o HIV, AIDS pro 9. roč.
 • beseda o volbě povolání pro 9. roč. ÚP
   Říjen
 • beseda se ŠMP – 6. roč. (šikana, kyberšikana)  
 • schůzka žákovského parlamentu
 • "Čas proměn“ – dívky;  „Na startu mužnosti“ - chlapci - 6. ročník
 • Dýňový den pro ročníky 1. stupně
 • Dýňová stezka
 • Podzimní tvořivý týden - 1. stupeň
 • Den seniorů – vícegenerační setkávání s žáky 9. ročníku
 • beseda o HIV, AIDS pro 8. roč.
 • beseda na téma domácí násilí „Neboj se“ pro 6. a 7. ročníky
 • NP Podyjí – kombinovaná vycházka
   Listopad
 • schůzka žákovského parlamentu
 • kontrola a bodování šaten
 • třídní schůzky SR, pohovory o prospěchu
 • divadelní představení 5.-9. ročník
 • zahájení adventu – Libohlásek
 • program zaměřený na návykové látka pro 8. roč. (Podané ruce)
   Prosinec
 • schůzka žákovského parlamentu
 • Vánoční koncert Libohlásku + Yamahy
 • předvánoční Vídeň
 • vánoční pošta
 • Vánoční rozjímání – I. stupeň
 • prezentace ročníkových prací žáků 9. roč.
 • Mikulášská diskotéka ve ŠD
   Leden
 • schůzka žákovského parlamentu
 • beseda o volbě povolání, pohovory
 • lyžařský výchovně výcvikový zájezd pro žáky 7. ročníku
   Únor
 • schůzka žákovského parlamentu
 • Valentýnská pošta
 • škola v přírodě – 1. st.
 • karneval ŠD + I. stupeň
 • poruchy příjmu potravy – 7. roč.
 • divadelní představení 5.-9. ročník
 • zkoušky Cambridge z Aj – 9. roč.
   Březen
 • schůzka žákovského parlamentu
 • týden netradiční výuky – 1. st.
 • svátky jara - 1. st.
 • tradiční taneční večírek Sdružení rodičů
 • lyžařský výchovně výcvikový zájezd pro 8.-9. ročníku (Itálie)
 • Noc s Andersenem – 1. stupeň
 • Den otevřených dveří
 • poznávací zájezd do Anglie – 7.-8. ročník
 • Den učitelů
 • návštěva Terezína – 9. roč.
 • velikonoční vystoupení Libohlásku
 • Velikonoce – svátky jara – prožitkový den
   Duben
 • schůzka žákovského parlamentu
 • soutěž ve sběru papíru
 • Barvínkův barevný týden
 • divadelní představení pro 5.-9. ročník
 • pálení čarodějnic ve ŠD
 • třídní schůzky SR, pohovory o prospěchu
 • beseda na Městské policii ve Znojmě – 7. roč.
 • Den Země – budoucnost planety Země – prožitkový den
   Květen
 • schůzka žákovského parlamentu
 • výlety tříd
 • Muzejní noc
 • „Dyslektická olympiáda“ – 1. stupeň
 • Den dětí ve škole
 • Planetárium a Antropos v Brně – 5. ročník
   Červen
 •  schůzka žákovského parlamentu
 • Den dětí ve ŠD       
 • sportovní den – 2. stupeň
 • vyhlášení vítěze soutěže „O nejlepší třídu“
 • sportovní kurz – 9. ročník
 • Knínické rybníky a les v jejich okolí – přírodovědná exkurze pro žáky 8. roč.

 V rámci poradenské služby zajišťujeme žákům důvěryhodné a dostupné poradenství. Konzultační hodiny probíhají na základě individuálních potřeb žáků školy. Dotazy a připomínky mohou žáci (i anonymně) vhazovat do schránky důvěry umístěné v meziposchodí školy. Žáci jsou seznámeni s důležitými telefonními čísly, na která mohou volat v případě potřeby. Naše škola je od loňského školního roku zapojena do projektu NNTB „Nenech to být“ – on-line schránka důvěry.

Školní metodik prevence má k dispozici odbornou literaturu, používá ji vhodně ve vyučování nejen on, ale i ostatní pedagogové. Také se účastní seminářů zaměřených na prevenci. Žáci se zapojují do soutěží týkajících se otázek sociálně patologických jevů. Škola spolupracuje i s jinými institucemi, např. PPP, KHS, Police ČR, MÚ atd.

Rodiče jsou informováni o aktivitách, které se na škole realizují, a to zejména prostřednictvím Rady Sdružení rodičů, třídních schůzek, pohovorů, Dne otevřených dveří a internetových stránek školy.

Ve škole mají žáci možnost pracovat ve velkém počtu zájmových útvarů (viz. Pracovní plán školy). Zapojení žáků je velmi dobré. Největší zájem je o kroužky sportovního, hudebního a výtvarného zaměření. Pro volnočasové aktivity má škola velmi dobré zázemí. Žáci mají možnost navštěvovat i jiné instituce (např. DDM), s nimiž spolupracujeme.

Žáci také mohou využívat internetovou učebnu a navštěvovat tak www stránky naší školy na adrese http://zsrepubliky.cz , E-mail školy skola@zsrepubliky.cz.

Již čtrnáct let je výuka obohacena o programy pro interaktivní tabule a dataprojektory. Škola je umístěna ve čtyřech budovách; zaměstnanci všech čtyř budov spolupracují, jsou pravidelně informováni o aktivitách týkajících se primární prevence.

Školní metodik prevence používá několik výzkumných metod – rozhovor, dotazník, anketu, slohové práce, schránku důvěry.       

JÍDELNA
30.1. Pondělí
Sovocný jogurt, rohlík (1/1,7)
Ppolévka zeleninový boršč (1/1,7,9)
1buchty s tvarohem a povidly, ovoce (1/1,3,7)
2kuřecí plátek na žampionech, dušená rýže, salát (1/1)
AKTUÁLNĚ
29.01. LVVZ 7. A + 8. a 9. ročník
30.01. LVVZ 7. A + 8., 9. ročník
31.01. LVVZ 7. A + 8., 9. ročník
31.01. Vydání výpisu vysvědčení
01.02. LVVZ 7. A + 8., 9. ročník
01.02. Plavání 3. A, 4. A
01.02. Plavání 3. B, 4. B
01.02. Plavání 5. A, 5. B
02.02. Akce "Děti do bruslí" 2. A, 2. B
02.02. LVVZ 7. A + 8., 9. ročník - návrat
03.02. Pololetní prázdniny
04.02. Muzikál "Matilda" - Brno - členové Libohlásku
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.