Družina Směrnice za stanovení úplaty za vzdělávání

Směrnice ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině

1. Působnost a zásady směrnice

1.1 Směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání, její snížení nebo prominutí.

1.2 Zásady směrnice:

 • musí být vydány písemně,
 • nesmí být vydány v rozporu s právními předpisy,
 • vznikají na dobu neurčitou,
 • musí být přístupné všem zaměstnancům.

2. Přihlašování a odhlašování ke vzdělávání ve školní družině

2.1 Ve školní družině je ředitelem školy určena vedoucí vychovatelka jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců (vychovatelek). Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům (rodičům), vyřizování námětů a stížností.

2.2 Přihlašování a odhlašování žáka ke vzdělávání ve školní družině je prováděno na základě písemné přihlášky zákonných zástupců žáka. O přijetí účastníka do činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 O zařazení dětí do vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitel školy.

3. Stanovení výše úplaty ve školní družině

3.1 Výše úplaty respektuje § 14 vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Je stanovena měsíční částka, kterou určuje svým rozhodnutím ředitel školy.

3.2 Výše měsíční úplaty není závislá na počtu dní, ve kterých se žák v průběhu daného měsíce skutečně účastnil činnosti školní družiny. Plátcům nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného příspěvku při nepřítomnosti žáka (dítěte) ve školní družině.

3.3 Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek zákonných zástupců žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 200,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. září 2020. Poplatek se hradí ročně, tj. 2 000,-Kč /rok. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

4. Snížení, prominutí úplaty za školní družinu

4.1 Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku za školní družinu předloží škole:

 1. žádost s uvedením důvodu,
 2. kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči,
 3. kopii dokladů, které prokazují, že je příslušný poplatek skutečně vyplácen.

4.2 Na základě žádosti ředitel školy formou individuálního rozhodnutí od úplaty osvobodí:

 1. zákonného zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 2. zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči,
 3. zákonného zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
 4. fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o dané dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže.

5. Podmínky úplaty

5.1 Úplatu za školní družinu lze hradit:

 1. v hotovosti v kanceláři školy nejpozději do 15. října daného školního roku; v případě rozložení plateb na dvě části, musí být druhá část uhrazena nejpozději do 15. února daného školního roku,
 2. převodem na účet školy (číslo účtu: 686908514/0600, variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla dítěte) do 15. října daného školního roku; v případě rozložení plateb na dvě části, musí proběhnout druhá platba nejpozději do 15. února daného školního roku.

5.2 Pokud za dítě není uhrazen poplatek do měsíce po splatnosti, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze vzdělávání ve školní družině.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny.

6.2 Směrnice nabývá účinnosti dnem1. září 2020

JÍDELNA
7.6. Středa
Smramorová buchta, kakao, ovoce (1/1,3,7)
Pjaternicová (1/1,9)
1vepřová plec na paprice,těstoviny (1/1,7)
2rybí filé na leču, vařený brambor, salát (4)
AKTUÁLNĚ
07.06. Knihovna 2. A
07.06. Knihovna 2. B
07.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
07.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
07.06. ŠVZ 9. A - Litohoř
07.06. ŠVZ 9. B - Litohoř
08.06. Knihovna 3. A
08.06. Knihovna 4. B
08.06. ŠVZ 3. B - Valtice - Stezka bosou nohou
08.06. ŠVZ 5. B - Čížov
08.06. ŠVZ 6. B - Pasohlávky, Brno
08.06. ŠVZ 7. A - Velehrad
09.06. Knihovna 3. B
09.06. Knihovna 5. A
09.06. Projektový den 1. B - polytechnika
09.06. ŠVZ 5. B - Čížov
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.