Škola Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Důležité odkazy

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

https://www.vyberskoly.cz/skoly

https://prijimacky.cermat.cz/

Teams – JDEME DO FINÁLE!

Podávání přihlášek

Spolu s vysvědčením za 1. pololetí obdrží všichni vycházející žáci formulář přihlášky „nanečisto“. Spolu se zákonným zástupcem na nich překontrolují osobní údaje, doplní údaje o školách a předají zpět výchovné poradkyni. V průběhu února Vám potom výchovná poradkyně předá přihlášky s vyplněnými údaji o školách, vyplněným a potvrzeným prospěchem ředitelem školy.

V případě, že od Vás nebudeme mít údaje o školách, kam se chcete hlásit, obdržíte od nás i tak 2 přihlášky s potvrzeným prospěchem ředitelem školy, a údaje o školách doplníte sami.

Zákonný zástupce odevzdá 1-2 přihlášky (stejně vyplněné, prospěch potvrzený ředitelem ZŠ) řediteli gymnázia, SOŠ, SOU do

 • 30. 11. 2022 na umělecké školy (talentová zkouška) a sportovní gymnázia
 • 1. 3. 2023 na gymnázia, SOŠ, SOU

Kritéria přijímacího řízení

 • Zveřejní ředitelé uměleckých škol a sportovních gymnázií do 31. 10. 2022 a gymnázií, SOŠ, SOU na webových stránkách škol do 31. 1. 2023.
 • Stejný termín přijímacího řízení na dvou různých školách není důvodem pro vyhlášení náhradního termínu.
 • Jednotná přijímací zkouška má váhu min. 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %).

Termíny přijímacího řízení

 • 2. 1. – 15. 2. 2023 talentové zkoušky na umělecké školy a gymnázia se sportovní přípravou
 • 13. 4. a 14. 4. 2023 jednotná přijímací zkouška
 • 17. 4. a 18. 4. 2023 jednotná přijímací zkouška na šestiletá a osmiletá gymnázia
 • 13. 4. - 28. 4. 2023 školní přijímací zkouška SOŠ s maturitou a gymnázia
 • 13. 4. – 28. 4. 2023 školní přijímací zkouška – nematuritní obory

Jednotná přijímací zkouška na gymnázia a SOŠ (maturitní obory)

 • Termín: 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023
 • Pokud žáci podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a tov 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud žák podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 
 • Pokud se žák pro vážné důvody nemůže dostavit na přijímací zkoušku, písemně se do 3 dnů od řádného termínu omluví řediteli dané školy (náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 10. 5. a 11. 5. 2023).

Školní přijímací zkouška na gymnázia a SOŠ

 • Pokud se tato zkouška koná, žák vybírá a uvádí termín zkoušky do přihlášky.

Seznam přijatých uchazečů

 • SOU s výučním listem zveřejňují 22. - 30. 4.
 • SOŠ a gymnázia zveřejňují nejdříve 28. 4. (do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky).
 • V případě nepřijatých uchazečů ředitel odesílá rozhodnutí o nepřijetí zákonným zástupcům.

Zápisový lístek

 • Obdrží zákonní zástupci u třídního učitele oproti podpisu: umělecké SŠ a gymnázium se sportovní přípravou do 30. 11. 2022, gymnázia, SOŠ a SOU do 15. 3. 2023.
 • Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdá zákonný zástupce řediteli gymnázia, SOŠ, SOU. Nebude-li v tomto termínu zápisový lístek doručen, může ředitel místo obsadit jiným uchazečem.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 1x, podruhé ho lze použít, pokud byl žák přijat na základě odvolání nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou a následně i na školu bez talentové zkoušky.

Možnosti v případě nepřijetí

 • Odvolání do 3 pracovních dnů od doručení nepřijetí.
 • Odvolání s žádostí o možnost vydání nového rozhodnutí (posouzení o přijetí na uvolněná místa).
 • Podat si neomezený počet přihlášek na 2. termín (případně další termíny) přijímacího řízení, pokud jsou volná místa, rozhodnutí o přijetí se zveřejní bez zbytečného odkladu.
Výše uvedené informace se v průběhu školního roku mohou stejně jako v předchozích letech v důsledku pandemie měnit. 
O změnách budete informováni.

V případě dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni – osobně v době konzultací, emailem vychovny.poradce@zsrepubliky.cz, přes Bakaláře, Teams nebo na tel. 515 224 767.

JÍDELNA
21.3. Úterý
Srohlík, rama, džem, čaj, ovoce (1/1,7)
Pkrupicová s vejce (1/1,3,9)
1sekaná pečeně s houbou shitake, vařený brambor s máslem, salát (1/1,3,7)
2kuře na paprice, těstoviny (1/1,7)
AKTUÁLNĚ
21.03. Ukázka truhlářských prací 6. B
22.03. Fyzikální olympiáda, ZŠ Pražská
22.03. Plavání 3. A, 4. A
22.03. Plavání 3. B, 4. B
22.03. Plavání 5. A, 5. B
22.03. Veletrh práce Hollabrunn 8. ročník
23.03. Akce "Děti do bruslí" 1.A, 1. B
23.03. Den otevřených dveří
24.03. Jeden svět - 9. ročník
24.03. Projektový den 3. B (cvičná kuchyň)
26.03. Odjezd na LVVZ Itálie - žáci 8. a 9. ročníku
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.