Rodiče Stanovení kritérií pro zvláštní zápis do 1. ročník

Stanovení kritérií pro zvláštní zápis děti do 1. ročníku

 Ředitel Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9 v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství ze dne 21. března 2022 vydává tuto směrnici:

S t a n o v e n í   k r i t é r i í
pro zvláštní zápis dětí do 1. ročníku základní školy

 

     Tato směrnice stanoví kritéria pro přijetí dětí - cizinců k základnímu vzdělávání na Základní škole, Znojmo, náměstí Republiky 9. Směrnice je platná od 1. června 2022.

     V rámci přijímacího řízení lze přijmout k docházce do 1. ročníku základní školy pouze takový počet dětí - cizinců, který odpovídá počtu volných míst dvou tříd 1. ročníku (maximální počet 6 žáků).

     Pokud celkový počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřekročí počet volných míst pro přijetí, rozhodne ředitel školy o přijetí přihlášených žáků - cizincůs ohledem na žádosti o odklad školní docházky.

     Pokud celkový počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí počet volných míst pro přijetí do 1. ročníku, rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte na základě níže stanovených kritérií.

Přednostně budou přijímáni žáci:

1. s místem pobytu ve spádové oblasti – školském obvodu Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9
2. mimo školský obvod, kteří mají bydliště v obci Znojmo
3. s pobytem mimo obec Znojmo

V případě, že by přijetím všech zapsaných žáků byla překročena kapacita přijímaných žáků, rozhodne ředitel školy o přijetí uchazečů losem.

Losování z registračních čísel uchazečů, která byla dětem přidělena při zápisu, provede ředitel školy za přítomnosti člena vedení školy a člena školské rady. O průběhu losování bude pořízen zápis.

 

Ve Znojmě dne 27. května 2022                                                                        Mgr. Jiří Šmahaj, ředitel školy  v.r.

 

JÍDELNA
7.10. Pátek
Spomazánka s pečeného masa, chléb, zelenina (1/1,7)
Ppolévka vývarová s drožďovými knedlíčky (1/1,3,7,9)
1kuře na paprice, celozrnný knedlík (1/1,3,7)
2klopsy po turecku, vařený brambor, dresink ze zakysané smetany (1/1,3,7)
AKTUÁLNĚ
Nic v dohledu :)
NAŠI SPONZOŘI

Optika Hýblová

G-MEDA s.r.o.